Sahari Holding Company SHC

Sahari Holding Company   SHC

Sahari Holding Company
21 Karachi St , UN Square
Alnaladya St - Aldhahra
Tripoli, TIP 1007212
Libya

ph: +218-21-3343684
fax: +218-21-4448043
alt: +44-203-1633951

Copyright 2013 Sahari Holding Company. All rights reserved.

 

Sahari Holding Company
21 Karachi St , UN Square
Alnaladya St - Aldhahra
Tripoli, TIP 1007212
Libya

ph: +218-21-3343684
fax: +218-21-4448043
alt: +44-203-1633951